Хариуцлагын гэрээний төлбөр

Зам ашиглагчийн жолооч нь авто замын хөдөлгөөнд оролцохдоо Зам хариуцагчаас батлан мөрдүүлж буй “Авто зам ашиглалтын журам” болон энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн тохиолдолд дараах арга хэмжээ авагдах ба хариуцлагын төлбөрийг Зам ашиглагч хариуцан төлнө.