Хариуцлагын гэрээний төлбөр

Авто зам ашиглахад тавигдах нийтлэг шаардага, нөхцөл, холбогдох дүрэм, журам, стандарттай танилцаж тэдгээрийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох тэдгээрийг зөрчсөн хориглосон үйлдлээс Зам хариуцагч болон авто замаар зорчих бусад Зам ашиглагч болон гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирол, зардлыг хариуцах хариуцлагын гэрээний төлбөр төлөх үүрэг, хариуцлагаар доорх хүснэгтэд заасан Хориглосон үйлдлийн төлбөрийг “Авто зам ашиглалтын гэрээ”- ний Хавсралт 3-т заасан “Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тусгай зориулалтын замаар зорчих, тээвэрлэлт хийх, хөдөлгөөнд оролцох хариуцлагын гэрээ”- нд заасны дагуу Зам ашиглагчид оногдуулна.

Зам ашиглагчдад оногдуулах хариуцлага (Хариуцлагын гэрээний төлбөр)

4.1. Зам ашиглагчийн жолооч ньавто замын хөдөлгөөнд оролцохдоо Зам хариуцагчаас батлан мөрдүүлж буй “Авто зам ашиглалтын журам” болон энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн тохиолдолддараах арга хэмжээ авагдах ба хариуцлагын төлбөрийг Зам ашиглагч хариуцан төлнө.

4.1.1 Хөдөлгөөний аюулгүй байдалд Бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцуулсан, жолооч нь сургалт зааварчилгаа аваагүй тохиолдолд 50.000 төгрөг.

4.1.2 Зам ашиглагч нь бүрэн жин болон тэнхлэгийн даац хэтрүүлсэн, оврын хязгаарлалт хангаагүй тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулсан тохиолдолд 500.000 төгрөг хүртэл.

4.1.3 Зам ашиглагч нь шороон замаар тээвэр хийсэн эсхүл ШНЦ-ийг шороон замаар тойрон гарах үйлдэл хийсэн, тогтоосон маршрутаар яваагүй, төлбөр төлөхөөс зайлсхийсэн тохиолдолд 500.000 төгрөг хүртэл.

4.1.4 ШНЦ-ийн хурдны хязгаарласан тэмдгийн заалт зөрчсөн, ЗОГС тэмдгийн дор зогсоогүй, шалган нэвтрүүлэх цэгийн хэвийн үйл ажиллагаанд илэрхий хүндрэл учруулсан, Зам хариуцагчийн эрх бүхий ажилтны /хөдөлгөөнт эргүүл, ШНЦ-н ажилтан, ХАБ-н ажилтан/ тавьсан замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлага анхааруулгыг биелүүлээгүй, зөрчиж хөдөлгөөний аюулгүй байдалд илэрхий саад учруулсан, замын хөдөлгөөн хаасан /түгжрэх, гацах/, урсгал сөрж дараалал дайрсан, дарааллаас зориулалтын бус орц, гарцаар гарч шороон зам ашигласан тохиолдолд 100.000 төгрөг;

4.1.5 Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэхдээ хучлагагүй болон шаардлага хангаагүй хучлагатай тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцуулсан тохиолдолд 20.000 төгрөг;

4.1.6 Зам ашиглагч нь энэхүү гэрээний 3 дугаар зүйлийн 3.12-д заасныг зөрчсөн тохиолдолд 20.000 төгрөг;

4.1.7 Механикжсан тээврийн хэрэгслээр механикжсан тээврийн хэрэгсэл чирэх үйлдлийг Замын хөдөлгөөний дүрэм, энэхүү Гэрээний 3.13 дахь заалтыг зөрчин гүйцэтгэсэн тохиолдолд 100.000 төгрөгийн гэрээний хариуцлагын төлбөрийг ногдуулах ба замаас буулгах арга хэмжээ авна.

4.1.8 Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн үедээ хөдөлгөөнд оролцсон хил гаалиар хориотой бараа бараа бүтээгдэхүүн нууцаар нэвтрүүлэх оролдлого хийсэн нь нотлох баримт болон эрх бүхий байгууллагаас тогтоогдсон бол 500.000 хүртэл төгрөгийн гэрээний хариуцлагын төлбөрийг ногдуулах ба эрх бүхий байгууллагаас тухайн жолоочийн жолоо барих эрхийг хассан эсэхээс үл хамааран 6 сар хүртэл хугацаагаар Тавантолгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто зам ашиглах эрхийг түтгэлзүүлнэ. Тухайн жолооч өөр компанид шилжин орсон нь энэхүү хариуцлагаас чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй. Хариуцлагын төлбөр, эрх бүхий байгууллагын торгуулийн арга хэмжээг давхардуулахгүй байна. (Хэрэв тухайн зөрчил гаргасан жолооч эрх бүхий байгууллагаас хуулийн дагуу арга хэмжээ авагдсан тохиолдолд Зам хариуцагчийн хариуцлагын төлбөрийг ногдуулахгүй)

4.1.9 Замын зорчих хэсэгт зам тээврийн осолд хүргэх аюултай нөхцөл байдал үүсгэхээр зогссон бол холбогдох арга хэмжээ авахыг Зам ашиглагчид мэдээлснээс хойш 6 цагийн дотор зорчих хэсгийг чөлөөлөх, аваарь, осол, эрсдэл гаргахгүй байх нөхцлийг хангах талаар арга хэмжээ аваагүй бол 7 дахь цагаас эхлэн цаг тутамд 20.000 төгрөг.

4.1.10 Домкратны доор замыг цөмрөлтөөс хамгаалсан 50х50 см хэмжээнээс багагүй хавтгай төмөр суурь ашиглаагүй тохиолдолд 50.000 төгрөг /эвдрэлээс хамаарч үүссэн засварын зардлыг Зам ашиглагч бүрэн хариуцна.

4.1.11 Авто замын барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжид механик эвдрэл, гэмтэл учруулсан тохиолдолд эвдрэлийн хэмжээг тодорхойлон зам засварын ажлын төсөв зохиох стандарт норм дүрмийн дагуу төсвийг гарган мэргэжлийн байгууллагаар засварлуулан түүнийг засварлахад гарсан зардлыг зам ашиглагч буюу гэмтэл учруулсан этгээд бүрэн хариуцна. Дохионы шон, тэмдэг, тэмдэглэгээ эвдсэн тохиолдолд хориролыг бүрэн барагдуулж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх. (тэмдэг, дохионы шон үнэлгээнд гүйцэтгэгч байгууллагаар хийлгэх зардал орсон болно).

4.1.12 Түлш, бeнзин зэрэг нeфтийн бүтээгдэхүүн нь асфальт хучилтын гол барьцдуулагч материал болох битумыг угааж барьцалдах чанарыг алдагдуулж улмаар хучилтын эвдэрлийг үүсгэдэг тул тэдгээрийг хучилтын хийцэн дээр асгасан тохиолдолд 1м2 тутамд 50.000-80.000 төгрөг (асгарсан бодисын төрөл, асгаралтын талбайн хэмжээ, асгаралтыг арилгахаар авсан арга хэмжээ болон хучилтанд нөлөөлсөн байдлаас хамаарна), Хэрэв 5м2-с дээш бол Зам хариуцагчаас “Зам, замын байгууламжийн хохиролын акт” гэхийг үйлдэн холбогдох хуулийн байгууллагад хандаж Зам ашиглагчаас хохирлыг нэхэмжилнэ (Замын байгууламжид мeханик гэмтэл учруулсан, замын зурвас газарт байгаль орчинд хортой нөхцөл үүссэн тохиолдолд замын эвдрэлийг засварлах ажлын тоо хэмжээ, байгаль орчинд үүссэн нөхцөлийг арилгах ажлын тоо хэмжээг газар дээр нь хэмжилт хийж гарган холбогдох зам барилга, засвар арчлалтын ажлын төсвийн норм үнэлгээний дагуу хохирлын үнэлгээг тогтооно).

4.1.13 Энэхүү Гэрээ болон “Авто зам ашиглалтын журам”-аар тогтоосон хурдны дээд хязгаарыг хэтрүүлсэн нь баримтаар нотлогдож тогтоогдсон бол 50.000 төгрөг;

4.2 Зам ашиглагчийн жолоочийн гаргасан хориглосон үйлдэлд энэхүү Гэрээний 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасны дагуу хариуцлага тооцох үндэслэл бүрдсэн нөхцөлд Зам хариуцагч, түүний эрх бүхий ажилтнууд баримтжуулсан акт гэх “Зам, замын байгууламжийн хохиролын акт” болон “Хариуцлагын төлбөрийн хуудас” болон бусад холбогдох нотлох баримтаар баталгаажуулна.

4.3 Зам ашиглагч өөрийн эзэмшлийн авто тээврийн хэрэгслийн техникийн үзүүлэлт, хэвийн, тогтвортой ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, засвар үйлчилгээ, техник хяналтын үзлэг, оношлогоонд тогтмол хамруулж, өдөр тутмын тээвэрлэлтэд техникийн саатал үүсгэхгүй байхыг хариуцаж, хяналт тавин ажиллах ба техникийн шаардлага хангаагүй тээврийн хэрэгслийг авто зам ашиглуулахаар тээвэрт гаргасныг Зам хариуцагчаас тодорхойлогдон (нотлох баримт, албан бичиг, бусад бичиг баримт) хүргэгдсэн бол холбогдох анхааруулга болон Зам хариуцагчаас явуулдаг хөдөлгөөний аюулгүйн байдлын сургалтанд давтан хамруулж, дахин гаргуулахгүй байх талаар хамтран ажиллах. Зам ашиглагчийн зүгээс санамж очсоноос хойш дээрх арга хэмжээ авагдахгүй, давтан гарсаар байгаа үeд холбогдох төрийн байгууллагат мэдэгдэн, авто зам ашиглах эрхийг тодорхой хугацаанд хориглох болон гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.

4.4 Зам ашиглагч зам тээврийн ослын улмаас замын зорчих хэсгийг бүрэн болон хагас хаасан, осолтой холбоотой хууль хяналтын үйл ажиллагаа бүрэн явагдаж дууссаны дараа 4 цагийн дотор замын зорчих хэсгийг чөлөөлөөгүй, Зам ашиглагчийн зүгээс чөлөөлөх боломжгүй байгаа тохиолдолд Зам хариуцагчийн зүгээс замын арчлалт хариуцсан байгууллагаас ачигч механизмыг гаргуулж замыг чөлөөлүүлнэ. Замыг чөлөөлөх механизмын төлбөр нь 1 цагийн 60.000 төгрөг байна (төлбөрийг тооцох цагт, замыг чөлөөлөхөөр хөдөлсөн цэгийн цагаас эхлэн, чөлөөлж дуусаад буцаад хөдөлсөн цэгт эргэн очсон нийт цаг орно).

4.5 Ноцтой осол аваар болж ачигчаас гадна кран, аврах баг ажиллах шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрийн байгаа газраас нь дуудаж ажиллуулан төлбөрийг буруутай этгээдээр төлүүлнэ.

4.6 Зөрчлийн улмаас авто зам, замын байгууламж, Зам хариуцагч, тэдгээрийн ажилтан, бусад Зам ашиглагч, бусад гуравдагч этгээдэд учирсан аливаа бодит хохирол, зардлыг Гэрээнд заасны дагуу тухайн хориглосон үйлдэлд хариуцлагын төлбөр тооцсон эсэхээс үл хамааран Зам ашиглагч хариуцна.