Гэрээ, бүртгэл

Албан тоот

Улаанбаатар оффис захиргааны ажилтан:
Утас: (+976) 77000895-0899
и-Мэйл: admin.ub@gsr.mn

Цогтцэций оффис захиргааны ажилтан:
Утас: (+976) 77000895-0891
и-Мэйл: admin.site@gsr.mn

Гэрээ байгуулах:

Хянан нийцүүлэлт, гэрээний мэргэжилтэн :
Утас: (+976) 89000894
и-Мэйл: contract@gsr.mn

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл

Бүртгэл, мэдээллийн ажилтан:
Утас: (+976) 89000893
и-Мэйл: Gsr.clerk@gsr.mn

Жолоочийн ХАБ-н сургалт

ХАБЭА-н ажилтан:
Утас: (+976) 89000892
и-Мэйл: safety_team@gsr.mn

Санхүү:
Утас: (+976) 89000861
и-Мэйл: accountant@gsr.mn

Тооцооны ажилтан:
Утас: (+976) 89000891
и-Мэйл: bill@gsr.mn

Гэрээ хийхэд шаардлагатай бичиг баримт

 1.  “Авто зам ашиглалтын гэрээ” байгуулахад дараах материалуудыг бүрдүүлнэ.Үүнд :
  1. Гэрээ байгуулах тухай албан бичиг /хүсэлт/
  2. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
  3. Аж ахуй нэгжийн танилцуулга /захирал болон ХАБЭА-н ажилтны мэдээлэл ирүүлэх/
  4. Жолоочийн мэдээлэл /Баталгаажуулсан хүснэгтээр өгөх/
  • Овог, нэр, регистрийн дугаар
  • Жолоочийн үнэмлэхний дугаар
  • Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхний дугаар
  • Жолоочийн утасны дугаар
  1. Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл /Баталгаажуулсан хүснэгтээр өгөх,АТҮТ-ийн зөвшөөрөл/
  2. Худалдан авагч талтай хийсэн тээвэрлэлтийн гэрээ.
  3. АТҮТ-тэй хийсэн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ/GPS/

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн дараалал

Гэрээ хийсний дараа авто зам ашиглах албан хүсэлт өгөх: Үүнд:

 • Авто зам ашиглах тухай хүсэлт /албан тоотоор/
 • Тээврийн хэрэгслийн жагсаалт
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
 • Тухайн тээврийн хэрэгсэл банк болон банк бус дээр бүртгэлтэй тохиолдолд нэмэлт тодорхойлолт шаардана

Бүртгэл мэдээллийн ажилтнаас санхүүгийн албанд нэхэмжлэл явуулах хүсэлт явуулж, санхүүгийн албанаас нэг тээврийн хэрэгсэлд эрсдэлийн сан 150,000, бүртгэлийн хураамж-5000 төгрөг байршуулах нэхэмжлэл тухайн компанид явуулдаг. Тус компани мөнгө байршуулсны дараа тээврийн хэрэгсэл нь системд бүртгэгдэж зам ашиглах эрх үүсдэг