ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ

“ГАШУУН СУХАЙТ АВТО ЗАМ” ХХК

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

(2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар)

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирсэн өргөдөл гомдлыг Засгийн газрын 11-11 мэдээллийн төв болон бичгээр хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн.

Д/д

Өргөдөл, гомдол хүлээн авсан хэлбэр Тоо Эзлэх хувь

1

Засгийн газрын 11-11 мэдээллийн төв

1

20%

2

Бичгээр

4

80%

  Нийт 5

100%