ДАЛАН ӨНДӨРЛӨХ БОЛОН ПК59+900 ДЭЭР ХООЛОЙ ХИЙЖ, ХӨВӨӨ ЗАСВАРЛАХ “РЭС”ХХК