ХООЛОЙ, ХӨВӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ “ТЭРГҮҮН САРУУЛ ЗАМ”ХХК