ХӨВӨӨ,ДАВУУЛАХ ДАЛАНГИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ “ЖАВХЛАН ХАРГУЙ”ХХК