АВТО ЗАМЫН ҮЗЛЭГ

“Гашуун Сухайт Авто Зам” ХХК Таван Толгой Гашуун Сухайт чиглэлийн 239 км авто замын уртад замын эвдрэл гэмтэл, тэмдэг, тэмдэглэгээ, ус зайлуулах хоолойн үзлэг хяналтыг тогтсон графикийн дагуу хийж байна. Тус замд байгаа нийт 201 ус зайлуулах ... 
ТТ-ГС чиглэлийн авто замд түмбэний үзлэг хийж дахиж ашиглагдахгүй болсон  85 ширхэг түмбэ сольж будан наалт нааж, угааж арчилж байна. Зам засвар, арчлалт экологийн алба нь 2020 онд 300 ширхэг дохионы шон буюу түмбэ 100 ширхэг эгнээ тусгаарлагч ... 
“Гашуун Сухайт Авто Зам” ХХК Тавантолгой Гашуун Сухайт чиглэлийн 239 км хатуу хучилттай авто замд замын хөдөлгөөнд саад учруулж болох нүх эвдрэлд эхний хагас жилийн байдлаар ПК 1+900-196+300 хооронд 271 цэгийн 19.744 м3 талбайд ... 
Гашуун сухайт авто замд шинэ технологи ашиглан замын нөхөөс хийж байна. Гашуун сухайт авто замд шинэ технологи ашиглан замын нөхөөс хийж байна. #МонголынМэдээ #ЦагийнХүрд Posted by MNB Монголын Мэдээ on Friday, February 15, 2019... 
Таван толгой- Гашуун сухайт чиглэлийн нүүрс тээврийн зам засварын ажлын танилцуулгаа   Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн нүүрс тээврийн 237км авто замд 2018 онд ээлжит болон их засварын ажлын хүрээнд нийт 13 багц ажил хийгдсэн.   ...