АВТО ЗАМЫН ҮЗЛЭГ

“Гашуун Сухайт Авто Зам” ХХК Таван Толгой Гашуун Сухайт чиглэлийн 239 км авто замын уртад замын эвдрэл гэмтэл, тэмдэг, тэмдэглэгээ, ус зайлуулах хоолойн үзлэг хяналтыг тогтсон графикийн дагуу хийж байна. Тус замд байгаа нийт 201 ус зайлуулах ... 
ТТ-ГС чиглэлийн авто замд түмбэний үзлэг хийж дахиж ашиглагдахгүй болсон  85 ширхэг түмбэ сольж будан наалт нааж, угааж арчилж байна. Зам засвар, арчлалт экологийн алба нь 2020 онд 300 ширхэг дохионы шон буюу түмбэ 100 ширхэг эгнээ тусгаарлагч ... 
Таван толгой Гашуун сухайт чиглэлийн 239 км авто зам дагуу болон замын хажуугийн хог цэвэрлэгээг “Гашуун Сухайт Авто Зам” ХХК тогтмол хийж байна. 2020 эхний хагас жилд замын нийт өргөнд 1100 м3 хог цэвэрлэж Таван Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн 4 ... 
“Гашуун Сухайт Авто Зам” ХХК Тавантолгой Гашуун Сухайт чиглэлийн 239 км хатуу хучилттай авто замд замын хөдөлгөөнд саад учруулж болох нүх эвдрэлд эхний хагас жилийн байдлаар ПК 1+900-196+300 хооронд 271 цэгийн 19.744 м3 талбайд ...