252

Гэрээт аж ахуйн нэгж

17907

Зөвшөөрөлтэй тээврийн хэрэгсэл

1

Захиалгат аж ахуйн нэгж

70

Захиалгат тээврийн хэрэгсэл